Skip to main content
academy@aiat.or.th
Machine Translation and The BERT Family [Intermediate]
AIAT
  • Course Number

    DLE2003
  • Classes Start

  • "อาจารย์ผู้สอน ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


    หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer สามารถใช้บัญชีเดียวกัน เพื่อ Enroll ได้"

    Enroll