ศูนย์รวมผู้มีความสามารถพิเศษ และวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน

Centre of AI Talents and AI Technology for All

AIAT E-learning Platform

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแห่งแรกในประเทศ

ดำเนินงานด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ทุกสาขาด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ พร้อมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ จากนานาชาติทั่วโลก

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้จัดเนื้อหาหลักสูตร รวบรวมความรู้สาขาปัญญาประดิษฐ์ด้านต่างๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง

ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ จนไปถึง การประยุกต์ใช้งานได้จริง

Find your course

0