Image

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Of Thailand)

สมาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากความร่วมมือของนักวิจัย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิเช่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, ผลิตวารสารวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ และให้คําปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ทางสมาคมยังเผยแพร่ข้อมูลสาระประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความใจในคอมพิวเตอร์โดยเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้กับประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์

คณะกรรมการ – Committee

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงนายกสมาคม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์อุปนายก และ เหรัญญิก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
ดร. ปกป้อง ส่องเมืองประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุขนายทะเบียน
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตกรรมการวารสาร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์
รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิอุปนายก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. นฤมล ชูเมือง
ดร. นฤมล ชูเมืองปฏิคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัยกรรมการวารสารอาวุโส
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
ผศ.ดร. นริศ หนูหอมกรรมการวารสารอาวุโส
วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้วกรรมการกิจกรรมพิเศษ
เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี