แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแห่งแรกในประเทศ

ดำเนินงานด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ทุกสาขาด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ พร้อมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ จากนานาชาติทั่วโลก

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้จัดเนื้อหาหลักสูตร รวบรวมความรู้สาขาปัญญาประดิษฐ์ด้านต่างๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง

ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ จนไปถึง การประยุกต์ใช้งานได้จริง

Image

AIAT Academy

จัดตั้งภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เรามีความพร้อมบริการความรู้ให้กับหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรของท่านให้มีความรู้เพื่มเติม ตลอดจนสามารถ reskill จนกระทั่ง upskill ต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถ หรือแก้ไขปัญหาขององค์กร

 

Image

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Of Thailand)

สมาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากความร่วมมือของนักวิจัย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิเช่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, ผลิตวารสารวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ และให้คําปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ทางสมาคมยังเผยแพร่ข้อมูลสาระประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความใจในคอมพิวเตอร์โดยเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้กับประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์