Robot Kinematics [Intermediate]

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** วิชานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer เท่านั้น สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer  สามารถ Start Course