Introduction to NLP [fundamental]

อาจารย์ผู้สอน อ.ศราวุธ คงยัง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ *** วิชานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer เท่านั้น สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer  สามารถ Start

Linux [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน อ.เกรียงไกร จิระวงศ์อร่าม Super AI Engineer Season 1 หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI

GitHub [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ปรานต์ปวีณ เลขวิริยะกุล Super AI Engineer Season 1 หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI

Ensemble Method [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน ดร.ธนพงศ์ อินทระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer

Google Colab [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ นิสิต ศิริมาลย์กิจ Super AI Engineer Season1 หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI

Computer Vision [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer

Kaggle [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ เกรียงไกร จิระวงศ์อร่าม Super AI Engineer Season1 หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI

Neural Network and Deep Learning [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer

Robotics [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ วนายุทธ์ แสนเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now *** สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer

Mathematics for AI [Fundamental]

อาจารย์ผู้สอน ดร.ปรัชญา บุญขวัญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Super AI Engineer สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชานี้ กรุณากดปุ่ม Enroll Now ***